QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG      


               

   TH LÃNG SƠN                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 167 /QĐ-THLS                                                     Lãng Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2020

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÃNG SƠN

 - Căn cứ vào Nghị định số 04/ 2015/ NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ: Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

- Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường tiểu học Lãng Sơn.

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường tiểu học Lãng Sơn trước đây.

          Điều 3: Toàn thể Cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế này.

                                                                                                                              TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nơi nhận:                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Bí thư chi bộ;

- Thành viên BCĐ thực hiện QCDC của trường;                                                                                                     ( Đã ký )                                             

- Trưởng ban thanh tra nhân dân;

- Phổ biến tới toàn thể CBCC,VC;

- Lưu VT.

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            Giáp Văn Chúc

 

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 167 /QĐ-THLS ngày   10 /10 /2020

của Hiệu trưởng Trường TH Lãng Sơn )

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường:

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường TH Lãng Sơn nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, giáo viên, nhân viên (gọi chung là cán bộ công chức, viên chức), học sinh và nâng cao trách nhiệm của Hiệu Trưởng.

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục; phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Điều 2: Yêu cầu thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

1. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường phải gắn liền với bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của hội đồng trường, của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

2. Dân chủ trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV,NV và người học, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Điều 3: Phạm vi điều chỉnh và áp dụng:

     Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường TH Lãng Sơn và toàn thể CBGV,NV, học sinh trong nhà trường.

CHƯƠNG II

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

MỤC I:

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

Điều 4: Trách nhiệm của Hiệu trưởng: Như trong điều 4, thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5: Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, Hiệu trưởng quyết định:

1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.

  1. Kế hoạch công tác hàng tháng, hàng kỳ, cả năm của đơn vị.
  2. Tổ chức các phong trào thi đua của nhà trường.
  3. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường.

5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà sách nhiễu nhân dân.

6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

7. Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.

  1. Các nội quy, quy chế của nhà trường.

MỤC II:

TRÁCH NHIỆM CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Điều 6:

   Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng điều hành, theo dõi và đánh giá một số công việc do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về công việc được Hiệu trưởng phân công phụ trách đó.

MỤC III:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 7: Cán bộ, công chức,viên chức có trách nhiệm:

1. CBCC,VC phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo Pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức; Pháp lệnh phòng chống tham nhũng và Pháp lệnh thực hành tiết kiệm; thực hiện các nghĩa vụ trong phạm vi công việc được giao và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của pháp luật, Luật giáo dục và Điều lệ trường tiểu học. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cơ quan pháp luật về những việc làm của mình.

2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, CBCC, VC phải tuyệt đối chấp hành sự phân công, hướng dẫn của Hiệu trưởng và cấp trên.

     CBCC, VC có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình (cũng như các vấn đề xét thấy cần đề xuất vì công việc chung) khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp (HT, PHT), nhưng vẫn phải chấp hành ý kiến của người phụ trách trực tiếp khi ý kiến của mình chưa được chấp nhận, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo với cấp trên.

3. CBCC, VC phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ; phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ trường học trong sạch, vững mạnh; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong trường học. CBCC,VC có trách nhiệm đóng góp ý kiến thuộc thẩm quyền tại điều 5 quy định trên đây.

4. Mọi CBCC,VC trong trường phải giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của Nhà giáo - cán bộ công chức, viên chức. Phải nghiêm túc chấp hành chế độ bảo vệ của công, chế độ thực hành tiết kiệm, chế độ tiếp dân và nội quy của cơ quan.

MỤC IV:

NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI

ĐỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC BIẾT.

Điều 8: Những việc phải công khai :

1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.

2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của nhà trường.

3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của đơn vị mình; tài sản, trang thiết bị của cơ quan; kết quả kiểm toán.

4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễm nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc,chấm dứt việc làm của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thội việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà trường.

5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đơn vị đã được kết luận; bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

7. Các nội quy, quy chế của nhà trường.

8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức.

9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của nhà trường.

MỤC V:

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG.

Điều 9: Nhà trường có trách nhiệm:

1. Nhà trường có trách nhiệm thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp đối với CBCC,VC trong đơn vị.

2. Toàn thể CBCC,VC trong trường theo sự phân công của Hiệu trưởng thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học theo yêu cầu.

3. Nhà trường có trách nhiệm tạo các điều kiện cần thiết về thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động trong khả năng cho phép, các mối quan hệ có tính chất công vụ cơ quan để CBCC,VC trong trường thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MỤC VI:

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐOÀN THỂ,

 TỔ CHỨC VÀ BAN TTND TRONG NHÀ TRƯỜNG.

Điều 10: Người đứng đầu đoàn thể, tổ chức trong nhà trường có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

b. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

c. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC, lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm QCDC trong cơ sở giáo dục, đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Trong trường hợp Hiệu trưởng không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định thì báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng xem xét, giải quyết.

Điều 11: Trách nhiệm của Công đoàn cơ sở:

         Công đoàn cơ sở cùng cấp có trách nhiệm phối hợp với Nhà trường trong việc thực hiện quy chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tìm giải pháp để đây mạnh các hoạt động phong phú, thiết thực và phù hợp. Đồng thời tìm các nguồn kính phí hợp pháp để hỗ trợ thêm về vật chất, tinh thần, góp phần động viên CBCC,VC trong trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham gia và tổ chức tốt các hoạt động phong trào theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên.

Điều 12: Trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Phối hợp với Nhà trường nhằm thống nhất quan điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục học sinh.

- Phối hợp với GVCN, giáo viên bộ môn động viên các gia đình thực hiện trách nhiệm và quyền của mình đối với việc học tập, rèn luyện của con em.

- Huy động các gia đình và mọi lực lượng  chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

CHƯƠNG III

DÂN CHỦ TRONG MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13: Quan hệ với cơ quan quản lý giáo dục cấp trên:

1. Toàn thể CBCC,VC trong trường học phải có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cấp trên.

2. CBCC,VC có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong việc chỉ đạo, điều hành của trường và cơ quan quản lý cấp trên. Trước khi CBCC,VC trong trường có những phản ánh, kiến nghị đối với cơ quan cấp trên, nội dung đó phải được thông qua Hiệu trưởng và tự chịu trách nhiệm về những ý kiến đó.

Điều 14: Quan hệ với cơ quan khác, với chính quyền địa phương và với công dân:

1. Khi quan hệ với cơ quan khác, CBCC,VC trong trường phải có thái độ lịch sự, khiêm tốn, trung thực; luôn thể hiện đúng tinh thần cộng tác, phối hợp về yêu cầu thực thi công vụ; tôn trọng mọi chủ trương của chính quyền địa phương đề ra; mọi phát ngôn, góp ý đều phải chuẩn mực.

2. Khi công dân (tổ chức) có yêu cầu giải quyết một công việc nào đó thì CBCC,VC có trách nhiệm phải nghiên cứu kỹ nội dung và giải quyết theo đúng thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, CBCC,VC chức phải hướng dẫn cho công dân (tổ chức) biết nơi có thể trả lời. CBCC,VC không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong việc giải quyết công việc của công dân (tổ chức).

    Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định, thì CBCC,VC phải chấp hành đúng theo thời hạn đó. Trường hợp phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết, CBCC,VC có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công dân (tổ chức) biết.

3. CBCC,VC không được tiếp nhận và giải quyết công việc ở nhà riêng. CBCC,VC có trách nhiệm bảo vệ danh tính và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (tổ chức) theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm bảo vệ các số liệu, thông tin mật của trường học.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Cán bộ, công chức, viên chức trong trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ này sẽ được xem xét khen thưởng; CBCC,VC vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của quy chế dân chủ do Chính phủ ban hành.

Điều 16: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trường TH Lãng Sơn có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường trước đây.

Nơi nhận                                                                                                                                TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

- CBGV,NV;                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT.                                                                                                                                                                       ( Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                       Giáp Văn Chúc

                                                                                                     

 

 

 

 

Bài viết liên quan

 

 

 

Trường Tiểu học Lãng Sơn 

Địa chỉ: Thôn Tân Mĩ , Xã Lãng Sơn

Điện thoại: 0978342135

Email: c1langsonyd.bacgiang@moet.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi EduPortal

Ghi rõ nguồn EduPortal khi trích thông tin từ website này